Tloušťka desky15 cm
Parametry podložíEdef 2 = 80 MPa, α = 2,5
Třída vysokozdvižného vozíkuFL 1, FL 2FL 3FL 4FL 5
Nosnost VZV ve zdvihu< 25 kN25 kN40 kN60 kN
Rovnoměrné plošné zatížení< 50 kN50 kN/m280 kN/m2100 kN/m2
Pevnostní třída betonuC20/25C 20/25C 25/30C 25/30
Dávka vláken BeneSteel 552,50 kg/m32,50 kg/m33 kg/m34 kg/m3

Pro jiné kombinace zatížení, pevnostní třídu betonu, tloušťku desky a parametry podloží je nutné provést samostatný výpočet.

Dávka vláken 2,50 kg/m3 je považována za minimální. Splňuje kriteria na tzv. konstrukční vláknobeton, pro který je směrnicí TR 34 požadována hodnota Ree,3 = 30%. Zároveň je splněn požadavek na minimální vyztužení vlákny ve výši 0,25% objemového.

Dávkování vláken BeneSteel 55 uvedené v tabulce je stanoveno na základě výpočtu desky na zemním podloží výpočetním programem IDA Nexis32 metodou konečných prvků (licencováno Sklocement Beneš s.r.o.). Výpočet a dávkování vláken je platné výhradně pro vlákna se statickým účinkem v betonu BeneSteel 55.

Izopásma deformace desky na zemním podloží

Izopásma deformace desky na zemním podloží vyvolané působením zatížení vysokozdvižnými vozíky v protějším rohu a u levé hrany desky a rovnoměrným plošným zatížením v krajní pravé čtvrtině.

Vlákna BeneSteel 55 jsou, podle ČSN EN 14889 – 2 Vlákna do betonu – Část 2: Polymerová vlákna – Definice, specifikace a shoda, makrovlákna se statickým účinkem v betonu. Vlákna BeneSteel splňují požadavky kladené na konstrukční syntetická vlákna stanovené Concrete Society Technical Report 34 (structural synthetic fibers – SSF). Účinnost vláken SSF v betonu se posuzuje stejně jako u ocelových drátků.

Pro naše odběratele provádíme výpočet vláknobetonových desek na zemním podloží a stanovujeme potřebnou dávku vláken BeneSteel 55. Výpočet provádíme moderním softwarem Nexis metodou konečných prvků. Ta nám umožňuje pečlivě posoudit podlahovou desku při nejrůznějších zatíženích včetně vlivu objemových změn a to při mezním stavu použitelnosti a mezním stavu únosnosti s použitím předepsaných součinitelů spolehlivosti zatížení a vláknobetonu. Výpočet stanovuje napětí i na horním povrchu desky a odpovídajícím návrhem lze vyloučit trhliny, jejichž vznik na horním povrchu není přípustný. Ve výpočtu můžeme také využít redistribuci napětí ve vláknobetonové desce a tím zajistit ekonomicky nejvýhodnější návrh.

Z výpočtu vláknobetonové desky na zemním podloží: